APRIL 2022

Beates klumme april 2022. Guds Rige – en forunderlig størrelse. Det handler om discipelskab.

En betragtelig del af jordens befolkning kender bønnen Fader Vor. Jesus er bønnens forfatter, og Han introducerer denne bøn, som ikke har noget fortilfælde. Mit ærinde i nærværende klumme er tretten ord, som Jesus præsenterer os for: komme dit Rige, ske din vilje som i Himmelen således også på jorden. Følgerne er det kæmpemæssige paradigme, menneskeheden er blevet stillet over for. Selvom ordene er enkle, er det en ultimativ energi og foretagsomhed, menneskenes børn her skal forholde sig til. Med Bibelen i hånden, begyndende med Mosebøgerne og afslutningsvis Johannes Åbenbaring, finder vi ikke en bøn med et så intenst og eksplosivt indhold. Det er så overvældende, at Jesus uddeler mandater til hele menneskeheden til, på det nærmeste at række hænderne ind i Himmelen, og trække Gud Faders kraft og herlighed ned, for at Han kan ødsle himmelske herligheder over sit skaberværk; dig og mig. Med ét står vi over for en virkelighed, som vender op og ned på den gamle verdensorden. Alle har, med Jesus i hånden, fri adgang til Faderen – til Guds Rige.
Indholdet i bønnen, Fader Vor er intenst og skarpt med en sammentømring af tekstdele, der udtales i bydeform: Ske din vilje, komme dit Rige! De to tekstdele er en kobling mellem, på den ene side, Guds magt som altets skaber fra begyndelsen og frem til Jesus udtaler ordene, og den fremadrettede effekt i at Gud vedbliver med at være almægtig; dog med den tilføjelse at fra ordene er udtalt af Jesus, er menneskeheden medaktør i livets store drama. Her står vi så med den udfordring at leve vore menneskeliv på en sådan måde, at Guds intention med sit skaberværk bliver et samspil mellem Ham og os. Vi er, som en gammel forfatter udtrykte det, budt op til dans, hvor vi står foran en strålende partner, der er ivrig efter nærhed, intimitet og foretagsomhed. En partner der længes efter at ødsle glæde, fred og livskvalitet ud over hver enkelt af os. En kærlig Far, der med sine egne ord, længes efter fællesskabet med det enkelte menneske. Guds Rigebygger ikke sig selv, men det er i fællesskabet, dansen bliver til virkelighed. Vi skal agere, være nysgerrige, beskæftige os med det skrevne ord i Bibelen og tilbringe tid sammen med andre medrejsende på livets vej. Nøgleordet er discipelskab. Det er her, vi får svar på, hvordan Guds Rige skal indfinde sig: Bed, så skal du få. Søg, så skal du finde. Bank på, så skal der åbnes for dig (Matt.7.7.) 
David – senere Kong David – gjorde mange, og ind imellem barske, erfaringer som fårehyrde. Som ganske ung blev han gjort ansvarlig for faderens store fåreflok. Får var datidens multierhverv. Uld og kød var til familiens opretholdelse, en handelsvare, og et udtryk for økonomisk formåen bl.a. for at ofre til Gud. Bibelteksten anfører intet sted, at David blev afløst, som vi kunne forestille os en vagt bliver afløst ved vagtskifte. Den unge mand var underlagt al slags vejr og ulve og løvers smag for får. Kun med himmelen som storskærm producerede David mange meget forskellige salmer; herunder bodssalmer og lovprisninger. Historikken omkring David viser, at han ikke var en Hr. Hvemsomhelst. Hans produktion er blevet en indikation på discipelskab. I sin 23. salme v. 5-6 skriver David: I mine fjenders påsyn dækker du bord for mig, du salver mit hoved med olie, mit bæger flyder over. Kun godhed og miskundhed følger mig alle mine dage, og i Herrens Hus skal jeg bo gennem lange tider. David har som ingen anden bibelsk person levet i en forståelse af, og med indsigt i det Rige, som Jesus folder ud ca.1000 år senere. Malcom Hedding, mangeårig direktør i Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem, formulerede sig sådan om Guds Rige: Jesus døde ikke for at bringe mennesket ud af Helvede og ind i Himmelen, men Han døde for at bringe Gud ud af Himmelen og ind i mennesket! Her har vi essensen af, hvad Guds Rige er for en størrelse: Et unikt fællesskab der hvirvler uophørligt mellem Gud skaberen, Jesus Kristus, Helligånden og det enkelte menneske. Discipelskab handler om, at vi skal være bevidste om Guds iver for at nå den enkelte af os. Jesus opmuntrer os til at smøge ærmerne op. Han siger: Klem bare på, tag fat, for jeg er med jer alle dage.
Den jødiske mand Daniel blev sammen med befolkningen i Jerusalem ført i eksil til Babylon år 586. f. Kr. Han blev guvernør i Babylon, og Gud gav ham mange syner, som han omhyggeligt nedskrev. En del af skrifterne er bevarede. Daniel ser, at et rige skal overgives til én, der ligner en menneskesøn, al magt skal overgives til ham, hans herredømme skal vare evigt, hans kongerige skal aldrig gå til grunde (Daniels bog. 7.13-14.) Den historiske sammenhæng ses i Daniels syn og det, Jesus siger om sig selv i Matt. 28,18-19: Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple […] 

Grundtvig skrev i 1853 en salme som en hyldest til Guds Rige og en opmuntring til kirkefolket om at tage bibelens lære om Guds Rige til sig. Langt fra alle havde en Bibel, men mange havde en salmebog. Med Grundtvigs produktion af sangtekster blev en ny opmærksomhed rettet mod det bibelske stof. Det blev gjort let tilgængeligt i tekster, der rimede, og melodier der lød godt. Grundtvig havde en forunderlig digterhjerne. En meget stor del af hans salmeproduktion er rettet mod Gud Fader, Kristus, Guds Rige, Helligånden og kirken:

Midt iblandt os er Guds rige med Guds Ånd og i Guds ord,
i Guds menighed tillige: Gæster ved hans nådebord.

Synligt ej er her til stede det med Guds retfærdighed,
med Guds fred og Herrens glæde, kommet til os ovenned.

Men når os med Herrens stemme Ånden kalder hver især,
kan vort hjerte dog fornemme, at Guds rige kom os nær.

Og når vi med tro modtager ord og Ånd i Jesu navn,
rigets frugt vi forud smage i det søde frelsernavn.

Guds retfærdighed i nåde ser til os fra Himlen ned,

og skønt os det er en gåde, smager hjertet dog Guds fred.

Og når vi med ham forklares, som os fødte her på ny,

skal Guds rige åbenbares, synlig som han selv i sky.


Poesien er blevet en umistelig fortolker af kærlighedsbudskaber. Jeg tænker, at selvom den her citerede salme er noget gammeldags, er teksten forståelig som en bekræftelse på Guds kærlighed til os. Grundtvig folder Guds Riges intentioner ud mht. at leve et fuldt liv med fødderne plantet på jorden og hovedet et godt stykke ind i Himmelen. Guds Rige, en åndelig sag, der ikke kan gribes med vore hænder eller fattes med vores forstand. Det kommer ikke på den måde, at man kan se det med sine øjne. For Jesus siger… man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds Rige er midt iblandt jer (Luk. 17, 20.) Samtidig er Guds Rige: […] retfærdighed, fred og glæde i Helligånden (Rom. 14,17.) Altså en erfaring alle har mulighed for at gøre.
Ifølge Zakarias’ Bog 4,6 kan Guds Rige ikke komme ved magt eller kraft; men kun ved Herrens Ånd. Paulus siger, at hedninger, der øver retfærdighed, har en indre lov; altså svarende til at kende Gud. 
Forfatteren til det følgende har opløst tekstedelen, komme dit rige, ske din vilje som i Himmelen således også på jorden, til meget håndgribelige bønner i hverdagslivet for os selv, vore familier og vore relationer:

Når jeg læser Jesu ord til mig (Luk. 6.27-36), stiller jeg mig frem for Dig og beder Dig hjælpe mig til at efterleve disse ord. Jeg ønsker at være en mand/kvinde efter din vilje. Lad mig bære Dit Rige inden i mig, ved at jeg efterlever Jesu ord.

Far, hjælp mig til at have et ret forhold til dig 

Herre Jesus, tag plads på tronen i mit liv, og vær Herre over hvert et område af min væren 

Jeg løfter min familie ind foran dit ansigt Gud

  • min ægtefællehvert af mine børnandre familiemedlemmervenner

Jeg løfter min kirke ind foran dit ansigt

  • min pastor og hans familiemin menighed

Jeg løfter mit land ind foran dit ansigt

  • mine trossøskende i Danmark

Jeg løfter den hele verden, med alle dens uopfyldte behov og al dens smerte, og dens fremtid – ind foran dit ansigt.